Život vesnického obyvatelstva od poloviny 17. až do počátku 20. století

Typ studia Kurzy celoživotního vzdělávání
Název kurzu Život vesnického obyvatelstva od poloviny 17. až do počátku 20. století
Fakulta Filozofická fakulta
Anotace

Studium dějin venkovského obyvatelstva je nezbytnou součástí poznání minulosti již z toho důvodu, že hluboko do předminulého století žila většina obyvatel českých zemí právě na vesnici. Kurz nabídne základní faktografický a metodologický vhled do sociálních a kulturních dějin venkova raného novověku a 19. století. V průběhu semestru se budou prolínat témata z oblasti hospodářských dějin, historické demografie a etnografie.Úvodní přednáška seznámí s možnostmi a otázkami, které se historikovi při studiu dějin venkova nabízejí, a zasadí jejich zkoumání do dobových souvislostí vývoje českého dějepisectví. Následovat bude přehled dochovaných pramenů, které se nacházejí v bohatých českých archivech a lze je při zkoumání využít. Český venkov však nebyl jednolitým celkem, naopak se štěpil do množství kulturně a hospodářsky často velmi odlišných oblastí, jejichž rozvržení a zvláštnostem bude věnována další přednáška.Nelišily se jen národopisné oblasti, velké rozdíly panovaly i mezi obyvateli jedné vesnice: jedna z částí kurzu se proto bude zabývat strukturou venkovské společnosti, jejími představiteli a také vesnickou samosprávou, rychtáři, konšely i starosty. Každodennímu koloritu české vesnice raného novověku a 19. století budou věnovány dvě přednášky, v jejichž průběhu budou posluchači seznámeni se způsobem bydlení, životem na venkovské usedlosti, oblékáním a také s přípravou pokrmů, výživou a stolováním.Následující blok přednášek postupně provede jednotlivými fázemi života venkovského člověka od narození, první roky života, vzdělávání a nabývání životních zkušeností ve škole či ve službě až po uzavření sňatku. Vstup do manželství byl klíčovým okamžikem života nejen pro snoubence, ale i pro celé jejich rodiny, protože příbuzenské svazky doprovázely i finanční závazky ve formě věna či dědického podílu. Tehdejší vysoká úmrtnost však způsobovala, že řada manželství skočila předčasně brzkou smrtí jednoho z partnerů. Důsledkem byl vysoký počet vdovců, vdov a sirotků, jejichž osudům bude věnována zvláštní pozornost. Podzim života venkovského člověka obvykle zajistil výměnek spojený s předáním usedlosti dědici, jehož úkolem bylo stárnoucí rodiče opatřit vším potřebným a také jim vypravit řádný křesťanský pohřeb.Přednáškový cyklus však skončí optimisticky připomenutím venkovských zábav, slavností a zvyků a obyčejů, které je provázely.  Témata: 

Dějiny venkova – témata, přístupy, otázky (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)

Prameny pro studium dějin venkova a jeho obyvatel (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)

Národopisné oblasti Čech a Moravy a tradiční lidová kultura (PhDr. Jan Šimánek)

Proměny vesnické společnosti, lokální samospráva a její představitelé (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)

Hmotná kultura venkova - bydlení, oblékání, předměty denní potřeby (PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.)

Stravování a stolování (PhDr. Jan Šimánek)

Narození a křest, období raného dětství a školní docházky (PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.)

Volba životního partnera a okolnosti uzavření sňatku (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)

Vdovy a sirotci, neúplné rodiny (PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.)

Život na výměnku a poslední věci člověka (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)

Výroční lidové zvyky, slavnosti a zábavy (PhDr. Jan Šimánek)

Odborný garant doc. PhDr. Josef Grulich Ph.D.
Organizační garant Monika Hosnedlová czv@ff.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 22
Termín zahájení výuky 04.10.2022
Termín ukončení výuky 13.12.2022
Místo a čas výuky Budova FF JU, Branišovská 31a, České Budějovice, učebna P2, úterý 14.00 - 15.30 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 60
Minimální počet účastníků 1
Počet volných míst 39
Termín pro podání přihlášky 16.09.2022
Termín pro zaplacení vložného 16.09.2022
Požadavky k přijetí Podání přihlášky + zaplacení kurzovného.
Cena studia Poplatek za semestr 600 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po odeslání přihlášky obdrží účastník kurzu automaticky vygenerovaný e-mail s podklady pro platbu kurzovného. Existují 3 možnosti úhrady: 1) platba prostřednictvím platební brány (tj. platba platební kartou), 2) platba v hotovosti na pokladně JU, nebo 3) platba bezhotovostním převodem ze svého účtu na účet JU (v případně platby převodem uveďte, prosím, do poznámky název kurzu a své příjmení a jméno). Poznámka: Pokud za Vás bude platbu hradit zaměstnavatel a požadujete vystavení faktury, dodejte nám, prosím, jeho správné fakturační údaje!
Doklad o absolvování studia osvědčení o absolvování kurzu