České dějiny v kostce - Prachatice

Typ studia Univerzita 3. věku
Název kurzu České dějiny v kostce - Prachatice
Fakulta Teologická fakulta
Anotace

Kurz chce poskytnout popularizujícím způsobem základní orientaci ve vybraných kapitolách českých dějin v kontextu dějin celoevropských a církevních.

Cílová skupina: Poučená veřejnost s hlubším zájmem o problematiku českých dějin.

Struktura studia:Kurz je koncipován do 14 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:1.Předslovanská minulost našeho území, příchod Slovanů, počátky křesťanství na našem území do Velké Moravy, Velkomoravské období, misie Konstantina a Metoděje v celoevropských souvislostech2. Počátky vládnoucího rodu Přemyslovců, světci na úsvitu českých dějin, založení a počátky biskupství v Praze, vývoj církevní správy v Čechách do 14. století, počátky inkvizice3. Vzestupy a pády rodu Přemyslovců, vláda Rudolfa Habsburského a Jindřicha Korutanského4. Nastupují Lucemburkové, boje o moc ve státě za Jana Lucemburského, zřízení pražského arcibiskupství5. Doba vlády Karla IV a jeho syna Václava IV6. Mistr Jan Hus a jeho doba, problematika koncilu v Kostnici7. Období husitské revoluce, husitský král Jiří z Poděbrad a jeho nástupci8. Nástup Habsburků na český trůn, období rekatolizace Čech a Moravy do stavovského povstání9. Stavovské povstání a jeho důsledky, tragické období války do míru Westfálského10. Proces upevňování královské moci, období rekatolizace po stavovském povstání, osudy českých exulantů11. Světla a stíny doby barokní, čarodějnické procesy, nástup josefinismu12. České země v období napoleonských válek a Bachova absolutismu13. Velká válka a její důsledky pro naši zem, konec monarchie a přechod k republikánskému uspořádání, období tzv. první a druhé republiky14. Období neblahých totalit Termíny výuky:Letní semestr: 14. února, 28. února, 14. března, 28. března, 4. dubna, 9. května, 30. květnaZimní semestr: termíny budou upřesněny během letních prázdninVýuka probíhá na Městském úřadě Prachatice, Rožmberský sál Formy a metody výuky: Monologická metoda (výklad). 

Odborný garant prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis Th.D.
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 2
Počet hodin 56
Termín zahájení výuky 14.02.2022
Termín ukončení výuky 30.12.2022
Místo a čas výuky Rožmberský sál, Prachatice (Prachatice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 15
Počet volných míst 8
Termín pro podání přihlášky 14.02.2022
Termín pro zaplacení vložného 14.02.2022
Cena studia Poplatek za semestr 750 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu. Bez VS platbu neprovádějte.
Způsob ukončení studia Kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení