Základy programování na 1. stupni ZŠ (NOVÝ TERMÍN!)

Název kurzu Základy programování na 1. stupni ZŠ (NOVÝ TERMÍN!)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní programovací dovednosti, které mu umožní orientovat se v blokově orientovaném programovacím prostředí Scratch natolik, aby byl schopen programovat na úrovni, kterou vyžaduje nový RVP pro oblast informatiky a ICT na 1. stupni ZŠ. Absolvent kurzu si udělá představu, co je to programování a algoritmizace, pozná základní příkazy jazyka Scratch a naučí se sestavovat scénáře (jednoduché programy) a číst programový kód na základní úrovni. Dalším cílem je rozvíjení informatického myšlení učitelů, používat při řešení problémů algoritmizaci, abstrakci, generalizaci. Absolvent bude schopen řešit jednoduché programovací úlohy a orientovat se v učebnici programování pro 1. stupeň ZŠ autorů Kalaš a Mayerová.

Odborný garant doc. PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 27.08.2020
Termín ukončení výuky 27.08.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242, 8:30 - 15:30 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 0
Termín pro podání přihlášky 17.08.2020
Termín pro zaplacení vložného 24.08.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.