Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I (NOVÝ TERMÍN!)

Název kurzu Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I (NOVÝ TERMÍN!)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání).Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 617/2019-2-68 Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ/SŠCílem kurzu je vybavit pedagogické pracovníky základní školy kompetencemi k realizaci podpůrných opatření

a plnohodnotnému inkluzivnímu vyučování. Po absolvování kurzu by měl učitel umět diagnostikovat žáka i vzdělávací situaci a navrhnout a zhodnotit změny ve vzdělávacím procesu, které budou reagovat na žákovy potřeby.Obsah kurzu:Psychologický koncept nadáníÚvodní blok, který seznámí účastníky se současným psychologickým pojetím pojmu nadání. Vydefinujeme nadání a mimořádné nadání, vztah mezi intelektovými a mimointelektovými faktory nadání a školního úspěchu.Osobnost nadaného dítěteTento blok bude věnován psychologickým charakteristikám nadaných dětí a jejich dopadům do vzdělávacího procesu. Nahlédneme na problematiku kognitivních procesů, emočního prožívání

a zejména motivace při vzdělávání nadaných dětí.Děti dvojitě výjimečnéV této části představíme problematiku dětí, jejichž vzdělávací specifika jsou dána souběhem nadání a další speciální potřeby. Podrobně zmíníme zejména skupinu nadaných dětí se specifickými poruchami učení, s ADHD nebo Asperegerovým syndromem.Pedagogický přístupy k nadaným dětemBlok bude věnován přímé práci učitele s nadaným dítětem. Pojmenujeme možnosti organizace práce ve třídě s nadanými dětmi (principy individuace a diferenciace), vhodné modifikace metody a obsahu učiva – obohacován í akceleraci.Legislativní ukotvení nadání jako vzdělávací potřebyV krátkém bloku zmíníme pojetí nadání jako vzdělávací potřeby a představíme nástroje, které legislativa nabízí k podpoře nadaných dětí, např. různé varianty IVP. Dále budou zmíněny organizace a další odborníci, u kterých je možno hledat inspiraci a podporu při práci s nadaným dítětem.Termín konání kurzu: 25. 5. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin.Forma studia:Prezenční – seminář.

Odborný garant Mgr. Zuzana Štefánková Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 16.10.2020
Termín ukončení výuky 16.10.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J306, 9:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 22
Termín pro podání přihlášky 03.10.2020
Termín pro zaplacení vložného 14.10.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.