Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I

Název kurzu Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 8865/2019-1-307 Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, SOU, SOŠ, VOŠ.Cíle studia:Cílem kurzu je vybavit pedagogické pracovníky uvedených typů škol kompetencemi k realizaci kvalitního školního hodnocení, v níž učitel zjišťuje žákovy znalosti, dovednosti, postoje v určité etapě jeho vzdělávání, aby je porovnal s žádoucím stavem (cíli) a formuloval takové hodnotící výroky a zaváděl taková opatření, která budou žáka stimulovat k dosažení tohoto stavu. Jeho cílem je posoudit výsledky výuky (vyučovací činnosti učitele a učební činnosti žáka) ve vztahu k plánovanému cíli a rozvíjet tak osobnost žáka. Školní hodnocení je specifické svou systematičností danou vzdělávacími standardy, které vymezují, co má být v určitém typu

a stupni školy učitelem hodnoceno, a mohou ovlivňovat i to, jak se hodnotí. Specifické je také, co je na sledované činnosti hodnoceno a kdy je hodnocení prováděno, tj. jde nejen o hodnocení výsledků, ale i o kvalitu průběhu učení. Každé hodnocení a to školní zvlášť, ovlivňuje jednání žáka. Jedná se systematický vhled do problematiky školního hodnocení.Studijní plán:Význam  a funkce hodnoceníTypy a druhy hodnoceníFormy a metody hodnoceníKritéria hodnoceníHodnocení žáků a studentů s přiznaným podpůrným opatřením Forma studia:Prezenční – seminář.Termín konání kurzu: 13. 12. 2019, 9:00 – 16:00  

Odborný garant Mgr. Renata Jandová
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 13.12.2019
Termín ukončení výuky 13.12.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J304, 9:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 29
Termín pro podání přihlášky 01.12.2019
Termín pro zaplacení vložného 02.12.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 950 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.