Jak učit programování na 2. stupni ZŠ

Název kurzu Jak učit programování na 2. stupni ZŠ
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé informatiky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií, případně učitelé informatiky na SOŠ (u oborů, které nejsou zaměřené na techniku).Pro zvládnutí kurzu jsou užitečné předchozí základní dovednosti v programování v jazyce Scratch.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi didaktické kompetence potřebné pro zvládnutí výuky algoritmizace na 2. stupni prostřednictvím programování v jazyce Scratch. Absolvent kurzu si udělá představu o tom, jaké činnosti se žáky naplní požadavky RVP na výstupy žáka v oblasti algoritmizace a jaké didaktické principy za nimi stojí. Bude proveden kurikulem programování od jednoduchých po složitější koncepty a porozumí cílům výuky programování tak, aby je mohl sám realizovat. Absolvent kurzu se seznámí se základními metodami výuky, které budou prakticky předvedeny, bude umět vyhledávat základní chyby žáků. Absolvent by měl být schopen vést výuku programování na 2. stupni ZŠ a následovat učební texty a metodiku pro programování autorů Vaníček, Nagyová, Tomcsányiová.

Odborný garant doc. PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 27.09.2019
Termín ukončení výuky 27.09.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 19
Termín pro podání přihlášky 16.09.2019
Termín pro zaplacení vložného 17.09.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.