Předškolní technická gramotnost

Název kurzu Předškolní technická gramotnost
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci mateřských škol.Cílem je podpořit aktivní zájem a odborné kompetence pedagogů v hlavních oblastech předškolní technické gramotnosti (konstrukční složky technického myšlení, technické tvořivosti a badatelského přístupu) a zlepšením těchto kompetencí se směřuje k významnému posílení významu polytechnického vzdělávání v mateřské škole. Důležitým zprostředkovaným cílem je položit kvalitní prvopočáteční základy konstrukčního myšlení, technické tvořivosti a badatelského zájmu předškolního dítěte v ideálním věku.Studijní plán:Vzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z mateřských škol a rozvíjí jejich profesní dovednosti a kompetence v oblasti výuky témat předškolní technické gramotnosti (polytechnického vzdělávání v MŠ) tak, aby vše směřovalo k naplňování cílů RVP PV

v oblastech „Dítě a jeho psychika“, „Dítě a společnost“ a „Dítě a jeho svět“.Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do přímé každodenní práce s dětmi v mateřské škole.Celý kurz bude rozdělen do několika obsahových okruhů.4 hodiny: Konstruktivisticky pojatá předškolní technická výchova (Eva Roučová) - účastníci se seznámí s nejaktuálnějšími základními pojmy z pojetí technické gramotnosti v předškolním vzdělávání a na konkrétních ukázkách z praxe si odlišíme znaky, výhody a nevýhody konstruktivistického a transmisivního přístupu k výuce polytechnické výchovy v MŠ. Účastníci se pokusí, v rámci sebereflexe, při řešení praktických příkladů, rozpoznat převažující typ vlastního pojetí výuky a možnosti jeho případné rekonstrukce. Analyzovány budou i metody a strategie, které mohou použít při rekonstrukci případných chybných pojetí předškolní technické gramotnosti.4 hodiny: Badatelsky orientovaná výuka v předškolním technickém vzdělávání (Eva Roučová)- používání takových metod a forem práce, které využívají dětské zvídavosti

a maximálně aktivizují dítě ve hře a učebním procesu, kdy dítě získává většinu informací prostřednictvím vlastní činnosti a zkušenosti, dětským objevem. Mezi nejvýhodnější patří problémové metody a metody pokusů a pozorování, experimentů a exkurzí. Praktický nácvik základních myšlenkových rámců, kdy je vhodné aktivizující metody použít: objevování vlastností materiálů, výběr vhodných materiálů a nářadí ke konkrétní činnosti, zkoušky vhodných technologických postupů (tloušťka plátů, pevnost a pružnost materiálů, účinky světla, tepla, vody na materiály, správná tuhost (těsta), nalezení vhodného materiálu pro zhotovovaný předmět s ohledem na jeho budoucí funkci a umístění atd.4 hodiny: Metodické postupy pro aktivní učení a realizaci konstrukčních činností v předškolním vzdělávání (Eva Roučová)-  tato aktivita bude zaměřena na důkladné osvojení si a rozvoj funkčních metodických postupů při konstrukční činnosti se stavebnicemi a kartónovými prvky. Budou analyzovány hlavní úkoly, cíle a rizika při vytváření prvopočáteční kvality konstrukční složky technického myšlení dítěte předškolního věku. Účastníci budou seznámeni a získají osobní praktickou zkušenost s novými typy stavebnic a modelovými metodickými postupy při práci s nimi. Tvorba projektů vhodných pro předškolní technickou výchovu se zaměřením na konstrukční činnosti- instruktáž k samostatné práci.2 hodiny: Možnosti využití stavebnic řady Lego Duplo v MŠ (Eva Rouučová)- demonstrace a aktivní konstrukční činnost frekventantů s modelovými konstrukčními sadami: jednoduché stroje, jednoduché konstrukce, město, dopravní prostředky, dům, tvořivý konstruktér.2 hodiny: Návrhy realizací konstrukčních činností v MŠ (Eva Roučová) - s frekventanty kurzu bude prováděna didaktická analýza, hodnocení a odborná diskuse k prezentaci samostatné práce: návrh souboru konstrukčních činností  ve výuce v MŠ.Termíny konání kurzu: 22. 11. 2019 a 6. 12. 2019 od 8:30 do 14:30 hodin.

Odborný garant PhDr. Eva Roučová Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 22.11.2019
Termín ukončení výuky 06.12.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J219, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 13
Termín pro podání přihlášky 11.11.2019
Termín pro zaplacení vložného 12.11.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 3 000 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.