Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy

Název kurzu Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílem je aktivní rozvoj potenciálu technického a experimentálního myšlení, technické tvořivosti a badatelského přístupu k výuce u frekventantů kurzu a podpora didaktické transformace těchto složek do primárního technického vzdělávání.Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ.Studijní plán:Vzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z 1. stupně základních škol a rozvíjí jejich profesní dovednosti a kompetence v oblasti výuky témat technického vzdělávání tak, aby vše směřovalo k naplňování cílů RVP ZV v oblasti „Člověk a svět práce“.Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do přímé každodenní práce s dětmi na 1. stupni ZŠ.Celý kurz bude rozdělen do několika obsahových okruhů.2 hodiny: Konstruktivisticky pojatá primární technická výchova, vstupní evaluace kurzu (Eva Roučová).2 hodiny: Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy (Eva Roučová): Základní přehled o možnostech využití pokusů, pozorování a experimentů ve výuce na 1. stupni ZŠ. Demonstrace jednoduchých pokusů realizovaných s běžnými pomůckami, se kterými se děti setkávají denně během celého života. Například: Základní myšlenkový rámec, kdy je vhodné experimentální metody použít: objevování vlastností materiálů, výběr vhodných materiálů a nářadí ke konkrétní činnosti, zkoušky vhodných technologických postupů (tloušťka plátů, pevnost a pružnost materiálů, účinky světla, tepla, vody na materiály, správná tuhost (modelovací hmoty), nalezení vhodného materiálu pro zhotovovaný předmět s ohledem na jeho budoucí funkci a umístění atd.4 hodiny: Experimentální dílna I: Metodické postupy pro aktivní učení a realizaci experimentálních činností v primárním technickém vzdělávání. Nastolení jednoduchých postupů k přípravě tematických podkladů na základě experimentální činnosti. Příklady experimentů: skládání papíru, odolnost materiálů vůči vodě, výběr vhodného materiálu pro vytvoření náhrdelníku, schopnost lepidla slepit různé druhy materiálů, vliv světla na materiály (stálost na světle), určování líce a rubu textilií atd.8 hodin: Experimentální dílna II.(Eva Roučová): Experimentální činnost frekventantů při náročnějších druzích experimentů. Hledání dalších modifikací experimentů a inspirace pro vlastní výuku. Tvorba vlastních záznamů, protokolů, které budou sloužit pro přenesení do výukové praxe na 1. stupni ZŠ. Návrhy realizací experimentálních činností na 1. stupni ZŠ frekventanty kurzu. Diskuze, konzultace nad cílem, zaměřením, provedením a náročností samostatné práce pro žáka. Vytipování problematických částí a navrhnutí jejich řešení. Prezentace vlastních návrhů experimentálních činností a výstupní evaluace kurzu.Termíny konání kurzu: 4. 10. 2019 a 8. 11. 2019 od 8:30 do 14:30 hodin.

Odborný garant PhDr. Eva Roučová Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 04.10.2019
Termín ukončení výuky 08.11.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J219, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 14
Termín pro podání přihlášky 23.09.2019
Termín pro zaplacení vložného 24.09.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 3 000 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.