Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ

Název kurzu Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 617/2019-2-68. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ.Cíle studia:Získání nejnovějších poznatků v oblasti materiálů a technologie přípravy a realizace výrobku. Kurzy budou vedeny s ohledem na didaktickou transformaci uvedených témat do výuky technické výchovy (ZŠ) a odborných předmětů (SŠ a VOŠ). Cílem je zvýšení odborné erudice učitelů v preferovaných technických oborech, aplikace současných teoretických i praktických poznatků do výuky.Studijní plán:A) Technická dokumentace (8 hodin)PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita Frekventant absolvováním získá základní poznatky o požadavcích kladených na tvorbu technické dokumentace podle aktuálních norem. Bude schopen se orientovat v jednodušší strojírenské, stavební a elektro dokumentaci.Formáty výkresů, čáry, zobrazovací měřítka.Technické písmo, zobrazovací metody strojírenské dokumentace.Kreslení osově souměrných součástí a pravidelně se opakujících prvků.Kreslení proniků, vynesených podrobností, zdánlivých obrazů.Pomocné a částečné pohledy, řezy a průřezy.Popisové pole a kusovníky sestav a změny na výkresech.Drsnost povrchu a lícování.Základy pro zhotovování stavební dokumentace.Kreslení a kótování oken a dveří.Prostupy, výklenky, průduchy, schodiště.Střechy, podlahy, stropy, značení stavebních hmot.Půdorys, svislý řez a pohled budov, výškové úrovně.Zásady pro tvorbu elektro dokumentace. Návrh plošného spoje, technologické okolí návrhu.Metoda jednotných vodičů a mezer, kreslení výkresu osazení desky součástkami. B) CAD systémy se zaměřením na základy práce v SolidWorks  (8 hodin)PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita Frekventant absolvováním získá základní poznatky o 3D CAD systému se zaměřením na práci s modelářem SolidWorks. Bude schopen vytvářet z 2D skic jednodušší strojírenské 3D díly. Dokáže z těchto dílů vygenerovat výrobní výkres. Získá potřebné dovednosti pro export vytvořených dílů do formátu STL jako podkladu pro tisk na 3D tiskárně.Prostředí SolidWorks.Postupy při tvorbě skic – entita, vazba, význam barev skic.Vazby mezi entitami, kótování, tolerování.Druhy kót, průměry, poloměry, druhy zápisů na kótovací čáře.Zrcadlení, odsazování, ořezávání.Zaoblování a zkosení.Plně určená, přeurčená a neřešitelná skica.Lineární a kruhové pole.Vazba, soustředná, tečná, kolineární a symetrická.Přidání vysunutím.Přidání s úkosem.Přidání rotací.Přidáním tažením po křivce.Odebrání vysunutím a rotací.Užití referenční geometrie.  C) Operace s díly v solidworks A jejich návaznost na další aplikace – SOLID CAM a systém CNC stroje(8 hodin)PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita Frekventant absolvováním získá hlubší poznatky o vytváření výrobních výkresů a sestav v 3D CAD systému se zaměřením na SolidWorks. Bude schopen vygenerovat z již vytvořeného dílu výrobní výkres a z dílů vytvořit sestavu. Dokáže sestavu rozpohybovat přiřazením pohonů a zjišťovat kinematické kolize sestavy. Získá potřebné dovednosti pro export složitějších dílů do formátu STL, jako podkladu pro tisk na 3D tiskárně a bude znát technické parametry, které vyžaduje technologické zpracování výroby dílu v systému Solid CAM v návaznosti na CNC stroj.Výrobní výkresy, rozmístění jednotlivých pohledů.Vytváření vynesených podrobností v měřítku a volba řezných rovin.Vazby a stupně volnosti v sestavách.Pořadí vkládaných dílů s ohledem na jejich kinematiku.Vazby a stupně volnosti jednotlivých dílů v sestavě.Prostředí kinematiky sestavy.Přiřazování lineárních a rotačních pohonů.Spuštění pohybové studie a nastavení směru pohybů.Způsoby uložení jako animace ve formátu AVI a její další využití.Cvičení získaných dovedností na praktických příkladech z technické praxe.Seznámení s programem SolidCAM.Jaké technické informace se vkládají do CAM systému.Co jsou to řezné podmínky a jak je stanovujeme – řezná rychlost, otáčky, posuv.Stanovení počtu třísek, trajektorie nástroje při kapsování, úhel opásání nástroje.Stanovení výchozího bodu sondování polotovaru a nastavení nástroje na CNC stroji. D) Technické materiály (8 hodin)Mgr. Pavel Černý, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita Frekventant absolvováním získá základní poznatky o nekovových materiálech (plastech, keramice, dřevu), kovových materiálech (neželezných kovů, oceli, litině a jejich zpracování). Získané poznatky bude student schopen aplikovat v souvisejících předmětech (technická dokumentace, 3D modelování atp.).Složení dřeva, mikrostruktura a makroskopické znaky dřeva.Polymery - základní vymezení, vznik polymerů polyreakcemi.Vliv struktury na vlastnosti plastů (hustota, krystalinita).Přechodové teploty u plastů (teplota skleného přechodu, viskózního toku a tání).Mechanické vlastnosti plastů a jejich deformační chování (viskoelastacita).Přehled nejvýznamnějších plastů používaných v praxi.Kompozitní materiály - vymezení, základní pojmy, synergický efekt, mezifázová adheze.Biokompozity, biodegradovatelné polymery.Technické železo - výroba, základní vlastnosti, modifikace železa.Oceli a litiny - označování, třídy technického železa a jejich vlastnosti.Metastabilní diagram soustavy železo-Fe3C, diagramy IRA a ARA.Technologie zpracování kovů (slévárenství, prášková metalurgie).Technologie zpracování kovů (obrábění a tváření).Koroze, vady a únava materiálu, defektoskopie.Termín konání kurzu: 17. 1. 2020, 8:00 – 15:00 hodin.7. 2. 2020, 8:00 – 15:00 hodin.5. 6. 2020, 8:00 – 15:00 hodin.19. 6. 2020, 8:00 – 15:00 hodin.

Odborný garant Mgr. Pavel Černý Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 32
Termín zahájení výuky 17.01.2020
Termín ukončení výuky 19.06.2020
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J2017, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 03.01.2020
Termín pro zaplacení vložného 07.01.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 5 500 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Na základě aktivní účasti, závěrečných pohovorů a předložených výsledků své práce během kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.
Doklad o absolvování studia Osvědčení