Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III

Název kurzu Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24561/2018- 1- 734. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé českého jazyka a literatury na prvním, druhém a třetím stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.Účastník:se seznámí s cíli a jednotlivými složkami čtenářské gramotnosti, s čtenářskými strategiemi a jejich teorií,se seznámí s výzkumně ověřenými zahraničními programy, vyzkouší si některé postupy uplatňované v rámci těchto programů,zhodnotí jednotlivé čtenářské strategie. Vyzkouší si některé metody vhodné pro práci různými typy textů (beletrie, naučné texty, návody, digitální texty),vyzkouší si práci v čtenářské dílně, která rozvíjí čtenářské strategie,seznámí se a posoudí různé druhy opor (scaffoldingu) poskytované žákům. Navrhne vhodné opory při práci s textem,vyzkouší si práci s hodnotícími listy a dalšími materiály vytvořenými v rámci projektu Akčního výzkumu,získá zásobárnu zdrojů materiálů k výuce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Seznámí se s možnostmi vzděláváním v této oblasti prostřednictvím volně dostupných zdrojů. Termín konání kurzu: 18. 11. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin, učebna D 412.19. 11. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin, učebna D 412.20. 11. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin, učebna D 412.

Odborný garant PhDr. Martin Schacherl Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 18.11.2019
Termín ukončení výuky 20.11.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna D 412, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 07.11.2019
Termín pro zaplacení vložného 08.11.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 4 100 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.