Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I

Název kurzu Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24561/2018- 1- 734. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Účastník:se seznámí s cíli a jednotlivými složkami čtenářské gramotnosti, s čtenářskými strategiemi a jejich teorií,se seznámí s výzkumně ověřenými zahraničními programy, vyzkouší si některé postupy uplatňované v rámci těchto programů,zhodnotí jednotlivé čtenářské strategie. Vyzkouší si některé metody vhodné pro práci různými typy textů (beletrie, naučné texty, návody, digitální texty),vyzkouší si práci v čtenářské dílně, která rozvíjí čtenářské strategie,seznámí se a posoudí různé druhy opor (scaffoldingu) poskytované žákům. Navrhne vhodné opory při práci s textem,vyzkouší si práci s hodnotícími listy a dalšími materiály vytvořenými v rámci projektu Akčního výzkumu,získá zásobárnu zdrojů materiálů k výuce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Seznámí se s možnostmi vzděláváním v této oblasti prostřednictvím volně dostupných zdrojů. 

Odborný garant PhDr. Martin Schacherl Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 21.10.2019
Termín ukončení výuky 21.10.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna D412, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 10.10.2019
Termín pro zaplacení vložného 11.10.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.