Program GeoGebra ve výuce matematiky II

Název kurzu Program GeoGebra ve výuce matematiky II
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace

Č.j.: MSMT- 970/2018-1-67. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cíle studia:Program svým obsahem i cíli navazuje na vzdělávací program „Program GeoGebra ve výuce matematiky I“. Jeho cílem je poskytnout účastníkovi dovednosti a znalosti o všech pokročilých funkcích programu, i těch méně zřejmých, a umožnit mu tak plnohodnotné a mnohostranné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky. Účastník se naučí vytvářet výukové materiály různého druhu a zaměření a sdílet je s ostatními uživateli prostřednictvím prostředí webové stránky programu. Osvojí si znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití bezplatných online služeb, které jsou na tomto portálu nabízeny. Absolvent kurzu by měl být rovněž schopen napomáhat svým kolegům a podporovat je ve smysluplném využití programu GeoGebra při jejich vzdělávací činnosti.Studijní plán:Úvodní přehled programu a jeho prostředí [0,5 hod.]

Přehled obsahu webové stránky geogebra.org a služeb, které nabízí. Možné režimy online spuštění. Sdílení souborů mezi různými platformami. Sdílení souborů mezi uživateli. Připomenutí jednotlivých pracovních prostředí programu, jejich funkcí a nástrojů a základních možností použití.GeoGebra pro dotyková zařízení [1 hod.]

Praktické seznámení s použitím programu na tabletu. Specifika verze pro dotyková zařízení.Různé formy reprezentace objektu v programu GeoGebra [1,5 hod.]

Algebraická a geometrická reprezentace objektu. Symbolické výpočty v prostředí CAS. Zadávání algebraických výrazů a příkazů do vstupního pole grafického rozhraní programu. Vytvoření konstrukce v reálném čase během výuky. Automatický výpočet rovnice množiny bodů daných vlastností z geometrické konstrukce v Nákresně uplatněním nástrojů automatického odvozování

a dokazování geometrických vět.Pokročilé funkce pro tvorbu dynamických materiálů [1 hod.]

Animace, posloupnosti, dynamický text a podmíněná viditelnost. Dynamické propojení tabulky a grafu. Použití nástroje Zápis konstrukce pro řízené krokování konstrukce geometrické úlohy.Pokročilé volby dynamických pracovních listů [1 hod.]

Využití všech možností, které program nabízí pro vytváření dynamických pracovních listů. Přizpůsobení již existujících souborů ggb a dynamických pracovních listů požadavkům konkrétních vzdělávacích plánů a specifickým potřebám studentů.Uživatelské nastavení programu [0,5 hod.]

Tvorba vlastních uživatelem definovaných nástrojů (funkce Vytvořit nový nástroj). Přizpůsobení uživatelského prostředí programu GeoGebra (např. snížení počtu nabízených nástrojů prostřednictvím volby Nastavit panel nástrojů) potřebám výuky.Práce se studenty [0,5 hod.]

Postupy při uvedení studentů do práce s programem GeoGebra a jejich směřování k samostatnému užívání programu za účelem učení se objevováním

a provádění vlastních matematických experimentů.Online služby [0,5 hod.]

Využití všech služeb bezplatně poskytovaných portálem geogebra.org. Prezentace dynamických apletů, tvorba strukturovaných souborů materiálů (GeoGebra Knih), vytváření skupin uživatelů, online testování.

Odborný garant Mgr. Roman Hašek Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 07.03.2020
Termín ukončení výuky 07.03.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J327, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 26.02.2020
Termín pro zaplacení vložného 27.02.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 9 až 5 pracovní dni před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy. Vybrané materiály, vytvořené v rámci kurzu budou vystaveny na webové stránce kurzu.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.