Moderní metody matematického vzdělávání

Název kurzu Moderní metody matematického vzdělávání
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 32891/2018-2-908. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé na základních školách, středních školách a vyšších odborných školách.Studijní plán:a) Program GeoGebra – dynamické prostředí pro výuku matematiky (8 hodin)Úvod do užití volně šiřitelného open-source dynamického matematického programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Účastník se seznámí s jednotlivými prostředími tohoto programu (geometrie v rovině, geometrie v prostoru, symbolické a numerické výpočty, tabulka, pravděpodobnost, webové prostředí pro sdílení a testování) a se základy jejich smysluplného využití ve výuce matematiky na rozličných úrovních obtížnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů, které jsou zaměřeny na zvládnutí následujících témat: Pracovní prostředí programu GeoGebra

Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Grafický náhled 3D, Tabulka, CAS, Pravděpodobnostní kalkulačka). Možnosti přizpůsobení prostředí a jeho obsahu potřebám výuky. Způsoby ovládání programu. Vkládání dynamického textu.Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce.

Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).Výstupy z programu GeoGebra.

Uložení materiálu ve formátu ggb nebo na web ve formě dynamického apletu. Export obrázků. GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj.

Tvorba animace, krokování konstrukce. Webové prostředí pro sdílení materiálů. Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených materiálů. GeoGebra Kniha, kolekce materiálů.Zadávání a organizování práce žáků.

Možnosti využití webového prostředí geogebra.org pro zadávání a organizování práce žáků. b) Finanční gramotnost (8 hodin)Kurz zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy:Stanovení ceny - náklad, zisk, DPH. Inflace - podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.Finanční produkty - investování volných finančních prostředků:Finanční produkty - finanční závazky. Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr.Pojištění osob a majetku.Ochrana spotřebitele.c) Motivačními příklady (8 hodin)V kurzu se účastníci seznámí se zajímavými příklady vhodnými pro motivaci žáků, přičemž důraz bude kladen na jejich historické i praktické aspekty v návaznosti na konkrétní témata RVP.Vybraná témata:Pythagoras a jeho škola (mystika čísel, hudba, kosmologie, figurální čísla, zlatý řez, objev nesouměřitelnosti)Achimédes (těžiště trojúhelníku, kvadratura paraboly, určení objemu koule, arbelos), Apollonios z Pergy.Kubické rovnice (Scipione del Ferro, Nicolo Fontana - Tartaglia, Gerolamo Cardano, Rafael Bombelli), zavedení komplexních čísel. Obsahy a objemy: Archimédes, Kepler, Galilei, Cavalieri, Torricelli.Vznik a rozvoj teorie grafů: Úloha o mostech města Královce, minimální kostry grafů, problém čtyř barev. Nekonečno v matematice, vznik a rozvoj teorie množin.Termín konání kurzu: 7. 12. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. 9. 12. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin.10. 12. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin. 14. 12. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin.

Odborný garant doc. RNDr. Vladimíra Petrášková Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 09.12.2019
Termín ukončení výuky 14.12.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J 327, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 29.11.2019
Termín pro zaplacení vložného 30.11.2019
Cena studia Poplatek za celý kurz 4 100 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.