Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání

Název kurzu Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace

Č.j.: MSMT- 27939/2017-1-1106. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílem studia je profesní rozvoj účastníků programu, učitelů matematiky ZŠ v oblasti nových metod výuky matematiky, uplatněných konkrétně prostřednictvím využití dynamického matematického programu GeoGebra ve výuce matematiky, při finančním vzdělávání zaměřeném na rozvoj finanční gramotnosti a při uplatňování metod badatelsky orientovaného vyučování v matematice.Studijní plán:a) Program GeoGebra – dynamické prostředí pro výuku matematiky (6 hodin)Úvod do užití volně šiřitelného open-source dynamického matematického programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Účastník se seznámí s jednotlivými prostředími tohoto programu (geometrie v rovině, geometrie v prostoru, symbolické a numerické výpočty, tabulka, pravděpodobnost, webové prostředí pro sdílení a testování) a se základy jejich smysluplného využití ve výuce matematiky základní školy na rozličných úrovních obtížnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů, které jsou zaměřeny na zvládnutí následujících témat: Pracovní prostředí programu GeoGebra

Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Grafický náhled 3D, Tabulka, CAS, Pravděpodobnostní kalkulačka). Možnosti přizpůsobení prostředí a jeho obsahu potřebám výuky. Způsoby ovládání programu. Vkládání dynamického textu.Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce.

Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).Výstupy z programu GeoGebra.

Uložení materiálu ve formátu ggb nebo na web ve formě dynamického apletu. Export obrázků.GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj.

Tvorba animace, krokování konstrukce. Webové prostředí pro sdílení materiálů. Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených materiálů. GeoGebra Kniha, kolekce materiálů.Zadávání a organizování práce žáků.

Možnosti využití webového prostředí geogebra.org pro zadávání a organizování práce žáků. b) Finanční vzdělávání (5 hodin)Program zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy:Stanovení ceny - náklad, zisk, DPH. Inflace - podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.Finanční produkty - investování volných finančních prostředků:Finanční produkty - finanční závazky. Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr.Pojištění osob a majetku.Ochrana spotřebitele.Účastník obdrží návrhy pracovních listů, které budou zaměřeny na vybrané problémy z oblastí financí.c) Badatelsky orientované vyučování matematice (5 hodin)Vymezení pojmu bádání. Vztah badatelsky orientovaného vyučování k dalším vzdělávacím rámcům. Vliv badatelsky orientovaného vyučování na znalosti žáků, na úspěšnost žáků (např. v PISA testech).Typy úloh podněcujících bádání. Konkrétní příklady řešení a tvoření těchto úloh, s aktivním zapojením účastníků kurzu.Termíny konání kurzu:18. 11. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin.29. 11. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. 9. 12. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

Odborný garant doc. RNDr. Vladimíra Petrášková Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 18.11.2019
Termín ukončení výuky 09.12.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J138, J327, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 07.11.2019
Termín pro zaplacení vložného 08.11.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 2 750 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Na základě aktivní účasti, závěrečných pohovorů a předložených výsledků své práce během kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.
Doklad o absolvování studia Osvědčení