Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka (uskuteční se v náhradním terminu)

Název kurzu Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka (uskuteční se v náhradním terminu)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinou jsou učitelé přírodopisu a biologie základních a středních škol.Forma studia:Prezenční – seminář.Profil programu:Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24561/2018- 1- 734.Studijní plán:Vzdělávací program je tematicky zaměřen na aktuální environmentální problematiku funkce rostlin v životním prostředí člověka. V období globální klimatické změny jsou velmi důležité zejména fyziologické projevy rostlin, které ovlivňují složení atmosféry, místní i globální klima, či v neposlední řadě koloběh vody v krajině. Tato tématika je v prostředí základních i středních škol považována všeobecně za velmi obtížnou pro studenty a tradičními výukovými postupy hůře uchopitelnou pro vyučující. Vzhledem k velkému celospolečenskému významu této problematiky je však zlepšení všeobecné vzdělanosti v této oblasti nezbytné. Účastníci se nejprve seznámí teoretickými základy aktuálních poznatků vědy v oblasti interakcí rostliny – atmosféra, budou upozorněni na nejčastější miskoncepty a chyby ve výuce, seznámí se s možností badatelské a terénní výuky k této problematice, naučí se pracovat s jednoduchými terénními měřícími přístroji dostupnými pro školní výuku a  poté si vyzkouší několik  konkrétních terénních či laboratorních badatelských úloh.  Organizační schéma semináře:Teoretický přehled k problematice [1,5 hod.]Účastníci budou formou prezentace seznámeni s aktuálními poznatky světové vědy k roli vegetace v utváření místního i globálního klimatu a vlivem rostlin na snižování dopadů globálního oteplování (Fotosyntetická asimilace oxidu uhličitého, produkce kyslíku, těkavé organické látky produkované rostlinami do atmosféry a jejich ekologická funkce, jak rostliny čistí atmosféru, jak rostliny chladí, jak vegetační kryt napomáhá udržet vodu v krajině)Nejčastější žákovské miskoncepce a jak jim předcházet [1 hod.]

Známé žákovské omyly v problematice ekologického významu fyziologických projevů vegetace v životním prostředí člověka (např. fotosyntéza vs. dýchání ve dne a v noci, jak využívají rostliny sluneční energii, strom krajině vodu odebírá či udržuje apod.)Zásady  a specifika badatelské a terénní výuky k tématu vegetace a klima [1,5 hod.]Druhy  badatelské výuky, nasměrované bádání a jeho dílčí etapy, zásady terénní výuky, základy měření s jednoduchými přístroji pro badatelské úlohy v laboratoři i terénu – vše ve vazbě na konkrétní problematiku.Praktická část [4 hod.] Praktické provádění jednotlivých vzorových úlohz toho 1 hod  badatelské aktivity v učebně/laboratoři, 2 hod. terénní výuka, 1 hod závěrečné shrnutí výsledků, možnost využití interaktivní tabule,  prezentace, diskuse.

 

Odborný garant RNDr. Renata Ryplová Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 28.04.2020
Termín ukončení výuky 28.04.2020
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J 121, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 19
Termín pro podání přihlášky 13.04.2020
Termín pro zaplacení vložného 18.04.2020
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 850 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 9 až 5 pracovní dni před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.