Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Název kurzu Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24561/2018- 1- 734. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé přírodopisu, tělesné výchovy nebo výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií.Studijní plán:Badatelsky orientovaná výuka (BOV, anglicky inquiry based education) je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování přírodních věd. Učitel vytváří znalosti cestou řešení problému

a systémem kladených otázek. Výuka nabízeného vzdělávacího programu probíhá formou řešení úloh a je zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách): Úvod do problematiky badatelsky orientovaného vyučování [1 hod.]Seznámení s principy badatelsky orientovaného vyučování. Zhodnocení aktivizujících metod výuky tématu biologie člověka. Možnosti zadávání a organizování práce žáků.  Síla svalstva aneb i hubeňour může překvapit… [2 hod.]

Výzkumné týmy zvolenými postupy otestují sílu svalstva žáků třídy, využity mohou být různé postupy včetně motorických testů nebo dynamometrie. Výsledky prezentované jednotlivými týmy budou diskutovány. Výstupem je hlubší porozumění tématu, hledání souvislostí a kladení nových otázek.Kupředu, zpátky (nebo stranou) ni krok! [1 hod.]

Badatelským postupem bude řešeno zastavení krvácení na příkladu porušení cévní stěny (model krve v cévě) a význam chlopní na příkladu srdeční masáže (model stlačovaného srdce).Foukni … a něco si přej [1 hod.]

Badatelským způsobem bude zkoumána funkčnost dýchacího aparátu. S pomocí snadno dostupných pomůcek bude sestaven model plic a měřena vitální kapacita plic.Poznáme se podle stop? [1 hod.]Posouzení plochosti nohy pomocí plantogramu je zasazeno do širších souvislostí anatomických a zdravotních. Studenti se zamyslí nad souvislostmi vytvoření klenby nožní u anatomicky moderního člověka a nad vlivy, které negativně a pozitivně působí na klenbu nožní, a dále nad využitím otisků nohy v kriminalistice.Ukaž mi ruku a já Ti povím, kdo jsi [1 hod.]Posouzení dermatoglyfů je zasazeno do širších vývojových souvislostí. Studenti se zamyslí nad vytvoření papilárních linií u anatomicky moderního člověka, a dále nad využitím otisků prstů v kriminalistice.Zpátky na čtyři? [1 hod.]Posouzení bipedního a kvadrupedního způsobu lokomoce je zasazeno do širších souvislostí anatomických. Studenti se zamyslí nad souvislostmi bipedního pohybu u anatomicky moderního člověka a náročností bipedního a kvadrupedního způsobu pohybu.

Odborný garant RNDr. Martina Hrušková Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 04.02.2020
Termín ukončení výuky 04.02.2020
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J 304, 09:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 13
Termín pro podání přihlášky 21.01.2020
Termín pro zaplacení vložného 27.01.2020
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 9 až 5 pracovní dni před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.