Kompetence k inkluzivnímu vyučování (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi)

Název kurzu Kompetence k inkluzivnímu vyučování (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880.Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ.Cíle studia: Vybavit pedagogické pracovníky základní školy kompetencemi k realizaci podpůrných opatření

a plnohodnotnému inkluzivnímu vyučování. Po absolvování kurzu by měl učitel umět diagnostikovat žáka i vzdělávací situaci a navrhnout a zhodnotit změny ve vzdělávacím procesu, které budou reagovat na žákovy potřeby.Obsah: Stručný úvod do problematiky inkluzivní legislativy a typů podpůrných opatření se zřetelem na reálné situace z praxe škol (2 hod.)Procesy učení, psychodidaktika (2 hod.)Metody a formy vyučování – možnosti individualizace a přizpůsobování jednotlivým skupinám žáků se speciálními potřebami (3 hod.)Pedagogicko – psychologická diagnostika se zřetelem na přípravu PLPP a IVP (3 hod.)Didaktická analýza učiva (2 hod.) Inkluzivní didaktika (4 hod.)Příprava třídy na inkluzi (2 hod.)Skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – specifikace a vzdělávací potřeby v návaznosti na různé typy postižení. (5 x 2 hod.)Praktické příklady vyplňování a vyhodnocování IVP a PLPP, s využitím reálných příkladů z praxe účastníků, včetně závěrečného kolokvia  (4 hod.)  Termín konání kurzu: 4. – 5. 10. 2019 a 18. – 19. 10. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin

Odborný garant Mgr. Zuzana Bílková Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 32
Termín zahájení výuky 04.10.2019
Termín ukončení výuky 19.10.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, J135, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 30
Termín pro podání přihlášky 23.09.2019
Termín pro zaplacení vložného 24.09.2018
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 5 500 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Kolokvium - účastníci budou formou prezentace analyzovat vlastní vzdělávací situace, navržená řešení a jejich realizaci.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.