Fakulta rybářství a ochrany vod

Fakulta nabízí zájemcům všech různých věkových kategorií akce a programy zaměřené na přírodu a její ochranu s důrazem na problematiku vody a vodních živočichů. Programy jsou vedeny v duchu zážitkové a projektové výuky a jejich cílem je nejen předávat informace a poznatky, ale i naučit cílovou skupinu přemýšlet o tom, jak příroda funguje, jaký je náš vztah k ní a jakým způsobem ji chránit.

Programy jsou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám cílové skupiny a kladou důraz na kontakt s živými organismy a pobyt ve venkovním prostředí, v terénu. Vzdělávací akce vedou zkušení pedagogové a uskutečňují se v krásném prostředí Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany (MEVPIS). Středisko je vybavené například venkovním výukovým pavilonem, dětským hřištěm zaměřeným na úhoře říčního a lanovým hřištěm. Vedle toho probíhá část programů na rybochovných pracovištích fakulty a v okolí vodňanských rybníků a řeky Blanice.

Zájemci si mohou vybrat z bohaté vzdělávací nabídky:

Jednodenní programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ: Cílem je seznámit žáky s vybraným tématem týkajícím se vody, čistoty vod, vodních živočichů, rybářství, udržitelného hospodaření s vodou aj. Program je možné propojit s exkurzí na vybrané rybochovné pracoviště nebo s návštěvou rybářského muzea na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Některé programy je též možné uskutečnit přímo ve škole.

Vícedenní programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ: Umožňují hlubší vhled do vybrané problematiky, žáci pracují v terénu a jejich program je obohacen o řadu environmentálních her a aktivit. Prostředí environmentálního centra navíc nabízí kvalitní ubytování a zajištění stravování. Programy jsou vždy tvořeny s ohledem na individuální potřeby dané skupiny.

Konkrétní nabídku jednodenních a vícedenních programů naleznete zde: http://mevpis.cz/cs/vzdelavaci-aktivity

Příměstské tábory dětské univerzity: dvoudenní a týdenní tábory pro děti ve věku od 6 o 12 let nabízejí různá témata nejen z oblasti vědy a výzkumu, nýbrž propojují se s kulturně-historickými tématy. Jsou vedeny v duchu zážitkové pedagogiky a jejich součástí jsou i výlety a exkurze do zajímavých lokalit.

Programy pro nadané studenty: Nadaní žáci vybraní ze základních a středních škol se účastní týdenní stáže ve výzkumném ústavu ve Vodňanech, kde s vědci pracují na experimentech týkajících se různých témat – etologie raků, transplantace zárodečných buněk, testy toxicity, výzkum říční nivy apod.

Osvětové akce pro veřejnost: Jsou vázané na různé významné dny týkající se vody a přírody: Den vody (22. 3.), Migrační den (21. 4.), doprovodný program během výlovu rybníka Rožmberk, den vědy, vodňanské rybářské dny apod. Aktuální nabídku akcí můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/mevpis

Mezinárodní letní školy: Vybraní studenti z univerzit z celého světa absolvují přibližně měsíční stáž v laboratořích FROV JU a pracují pod vedením odborného školitele na vybraných projektech, které pak prezentují před odbornou komisí.

 

Petra Plachtová, plachtova@frov.jcu.cz, tel. 602 390 634

Miroslav Boček, bocek@frov.jcu.cz, tel. 728 152 581

Klára Nachlingerová, knachlingerova@frov.jcu.cz, tel. 737 221 931