Práce s interaktivní tabulí

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Práce s interaktivní tabulí
Fakulta Pedagogická fakulta
Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cíl studia

Kurz uvádí účastníky do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Účastníky nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.

Anotace

viz Cíl studia

Struktura studia

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Kurz zahrnuje 25 hodin, z nichž 5 hodin bude přímá výuka a 20 hodin bude probíhat distanční formou (e-learning). Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu) nebo formou osobních konzultací. Kurz bude ukončen vyhodnocením praktické úlohy.

Forma a metody

Kombinovaná – přímá výuka, e-learning.

Odborný garant PaedDr. Petr Pexa Ph.D.
Organizační garant Renata Jandová czv@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 25
Termín zahájení výuky 02.02.2018
Termín ukončení výuky 02.02.2018
Místo a čas výuky 2. 2. 2018 od 9.00 do 14.00 h. v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J136
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 14
Termín pro podání přihlášky 30.12.2017
Termín pro zaplacení vložného 08.01.2018
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10234 Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 700 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Předem prosím nic nehraďte. Pokyny k platbě obdržíte na e-malovou adresu po uzavření příjmu přihlášek. V případě, že za Vás úplatu hradí zaměstnavatel, prosím obraťe se s žádostí o vystavení fakury na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz. Do e-mailové zprávy prosím uveďte přesnou fakturační adresu zaměstnavatele, IČO a DIČ. Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.
Způsob ukončení studia Účastník samostatně vypracuje praktickou úlohu na zadané téma.
Doklad o absolvování studia Po splnění praktické úlohy je účastníkům předáno osvědčení.