Multimedia ve vzdělávání

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Multimedia ve vzdělávání
Fakulta Pedagogická fakulta
Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Vstupní požadavky na účastníka:

  • alespoň dvouletá pedagogická praxe,
  • předložení osvědčení o absolvování školení úrovně Z a P v rámci SIPVZ, resp. jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření.
Cíl studia

Cílem je budování speciálních kompetencí pro práci s lidmi s různými typy postižení za využití multimediálních prostředků, které budou prověřeny vědomostním testem a samostatným zpracováním projektu multimediální intervence u jedinců s jedním typem postižení. Transdisciplinární, prakticky orientovaný předmět, nabízející přípravu a didaktická doporučení pro práci se specializovaným hardware a software, předpokládající základní speciálně pedagogickou orientaci a vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. 

 

Anotace

Výpočetní technika a zdravotně postižení. Hlasový výstup pro lidi se zrakovým postižením (ZoomText, Window-Eyes ?). Rozpoznávání textu. Vektorová grafika. Bitmapová grafika. Zpracování digitálního videa pro sluchově postižené. Tvorba animací pro sluchově postižené a pro žáky se specifickou poruchou učení. Zpracování zvuků. Tvorba WWW stránek pro lidi s postižením. Pomůcky (digimemo, kamerová lupa, braillský zobrazovač, zápisník pro nevidomé). Autorské nástroje a multimédia pro postižené.

Struktura studia

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Kurz zahrnuje 25 hodin, z nichž 5 hodin bude přímá výuka a 20 hodin bude probíhat distanční formou (e-learning). Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu) nebo formou osobních konzultací. Kurz bude ukončen zkouškou.

Forma a metody

Kombinovaná – přímá výuka, e-learning.

Odborný garant PaedDr. Petr Pexa Ph.D.
Organizační garant Renata Jandová czv@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 25
Termín zahájení výuky 24.11.2017
Termín ukončení výuky 24.11.2017
Místo a čas výuky 24. 11. 2017 od 9.00 do 14.00 h. v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J136
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 15
Termín pro podání přihlášky 31.10.2017
Termín pro zaplacení vložného 31.10.2017
Požadavky k přijetí Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie dokladu ukončeného vzdělání, potvrzení vstupních požadavků účastníka kurzu. Vstupní požadavky účastníka kurzu: alespoň dvouletá pedagogická praxe předložení osvědčení o absolvování školení úrovně Z a P v rámci SIPVZ, resp. jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku včetně požadované přílohy v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s požadovanými přílohami na adresu: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta - Centrum DVPP Veronika Švejdová Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 700 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po přihlášení obdržíte na e-malovou adresu pokyny k platbě. V případě, že za Vás poplatek hradí zaměstnavatel, je nutné do poznámky v přihlášce uvést jeho přesnou fakturační adresu, IČO a DIČ. Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.
Způsob ukončení studia Na konci kurzu koná účastník zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh.
Doklad o absolvování studia Po úspěšném složení ověřovací zkoušky je účastníkům předáno osvědčení.