Kurz užití programu GeoGebra II

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Kurz užití programu GeoGebra II
Fakulta Pedagogická fakulta
Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na základních a středních školách.

Cíl studia

Kurz svým obsahem i cíli navazuje na "Kurz užití programu GeoGebra I". Jeho cílem je poskytnout účastníkovi dovednosti a znalosti o všech pokročilých funkcích programu, i těch méně zřejmých, a umožnit mu tak plnohodnotné a mnohostranné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky. Účastník se naučí vytvářet výukové materiály různého druhu a zaměření a sdílet je s ostatními uživateli prostřednictvím příslušných internetových portálů. Absolvent kurzu by měl být rovněž schopen napomáhat svým kolegům a podporovat je v jejich činnosti s GeoGebrou. Získané dovednosti a znalosti odpovídají, spolu s dovednostmi a znalostmi získanými v "Kurzu užití programu GeoGebra I", specifikaci požadavků "Mezinárodního GeoGebra institutu" ("International GeoGebra Institute", http://www.geogebra.org/cms/organization) na držitele certifikátu "GeoGebra - Expert".

Anotace

Jedná se o kurz pokročilého užití nekomerčního open-source programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Navazuje na "Kurz užití programu GeoGebra I" a je zaměřen na výuku dovedností a znalostí potřebných k smysluplnému využití pokročilých funkcí programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace):
 • Vstupní pole programu GeoGebra. Algebraická a geometrická reprezentace objektu. [1 hod.]

  Zadávání algebraických výrazů a příkazů do vstupního pole grafického rozhraní programu. Vytvoření konstrukce v reálném čase během výuky.

 • Pokročilé funkce pro tvorbu dynamických materiálů. [1,5 hod.]

  Animace, posloupnosti, dynamický text a podmíněná viditelnost. Dynamické propojení tabulky a grafu. Použití nástrojeZápis konstrukce a dalších strategií (Navigační panel pro krokování konstrukce) pro prezentaci konstrukce, případně pro zjištění, jak byla již existující konstrukce v GeoGebře vytvořena.

 • Pokročilé volby dynamických pracovních listů. [1 hod.]

  Využití všech možností, které program nabízí pro vytváření dynamických pracovních listů (např. panel Pro pokročilé na kartě Export: Dynamický pracovní list). Přizpůsobení již existujících souborů ggb a dynamických pracovních listů požadavkům konkrétních vzdělávacích plánů a specifickým potřebám studentů.

 • Uživatelské nastavení programu. [1 hod.]

  Tvorba vlastních uživatelem definovaných nástrojů (funkce Vytvořit nový nástroj). Přizpůsobení uživatelského prostředí programu GeoGebra (např. snížení počtu nabízených nástrojů prostřednictvím volby Nastavit panel nástrojů) potřebám výuky.

 • Práce se studenty. [1 hod.]

  Postupy při uvedení studentů do práce s programem GeoGebra a jejich směřování k samostatnému užívání programu za účelem učení se objevováním a provádění vlastních matematických experimentů.

 • Sdílení materiálů. [0,5 hod.]

  Možnosti sdílení vlastních výukových materiálů s komunitou uživatelů GeoGebry prostřednictvím dostupných prostředků a webových stránek, např. GeoGebraWiki (wiki.geogebra.org), GeoGebraTube (www.geogebratube.org), I2GEO (i2geo.net).

Struktura studia

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Forma a metody

Prezenční - seminář.

Odborný garant Mgr. Roman Hašek Ph.D.
Organizační garant Renata Jandová czv@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 6
Termín zahájení výuky 20.04.2018
Termín ukončení výuky 20.04.2018
Místo a čas výuky 20. 4. 2018 od 10:00 do 14:30 h. v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J327,
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 16
Termín pro podání přihlášky 23.03.2018
Termín pro zaplacení vložného 09.04.2018
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 800 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Předem prosím nic nehraďte. Pokyny k platbě obdržíte na e-malovou adresu po uzavření příjmu přihlášek. V případě, že za Vás úplatu hradí zaměstnavatel, prosím obraťe se s žádostí o vystavení fakury na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz. Do e-mailové zprávy prosím uveďte přesnou fakturační adresu zaměstnavatele, IČO a DIČ. Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.
Způsob ukončení studia Účast na semináři.
Doklad o absolvování studia Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.