Kurz užití programu GeoGebra I

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Kurz užití programu GeoGebra I
Fakulta Pedagogická fakulta
Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na základních a středních školách.

Cíl studia

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti, které mu umožní smysluplné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Absolvent kurzu bude schopen aplikovat základní funkce programu při vytváření vlastních materiálů i při použití a případné modifikaci materiálů převzatých, které se naučí vyhledávat. Získané dovednosti a znalosti odpovídají specifikaci požadavků "Mezinárodního GeoGebra institutu" ("International GeoGebra Institute", http://www.geogebra.org/cms/organization) na držitele certifikátu "GeoGebra - Uživatel" ("GeoGebra - User").

Anotace

Jedná se o úvodní kurz do užití volně šiřitelného open-source programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Je zaměřen na výuku základních dovedností a znalostí potřebných k smysluplnému využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace): 
  • Pracovní prostředí programu GeoGebra a jeho geometrické nástroje. [1,5 hod.]

    Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Tabulka). Možnosti přizpůsobení prostředí programu potřebám výuky. Základní příkazy programu. Vkládání textu do nákresny. Tvorba jednoduchého dynamického textu, který svým obsahem reaguje na změny parametrů zobrazených objektů. Využití nápovědy programu i externích zdrojů informací při vyhledání informací o méně obvyklých nástrojích, příkazech a možnostech programu. Webové fórum uživatelů programu GeoGebra.

  • Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce. [2hod.]

    Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).

  • Výstupy z programu GeoGebra. [0,5 hod.]Uložení materiálu ve formátu ggb. Export statických obrázků do různých grafických formátů a jejich vkládání do dokumentu vytvořeného v textovém procesoru. Vytvoření interaktivní webové stránky (Dynamického pracovního listu) ze souboru ggb.
  • GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj. [1 hod.]Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených výukových materiálů (např. souborů ggb nebo dynamických pracovních listů ve formátu html). Krokování konstrukce. Zápis konstrukce. Vybrané portály s online dostupnými materiály pro GeoGebru: GeoGebra Wiki (wiki.geogebra.org), GeoGebraTube (www.geogebratube.org), I2G Intergeo (i2geo.net). 

Struktura studia

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10  vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání
a výchovy.

Forma a metody

Prezenční - seminář.

Odborný garant Mgr. Roman Hašek Ph.D.
Organizační garant Renata Jandová czv@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 6
Termín zahájení výuky 01.12.2017
Termín ukončení výuky 01.12.2017
Místo a čas výuky 1. 12. 2017 od 10:00 do 14:30 hod. v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J327
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 16
Termín pro podání přihlášky 07.11.2017
Termín pro zaplacení vložného 07.11.2017
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 800 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po přihlášení obdržíte na e-malovou adresu pokyny k platbě. V případě, že za Vás poplatek hradí zaměstnavatel, je nutné do poznámky v přihlášce uvést jeho přesnou fakturační adresu, IČO a DIČ. Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.
Způsob ukončení studia Účast na semináři.
Doklad o absolvování studia Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.