Kurz Finančního vzdělávání

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Kurz Finančního vzdělávání
Fakulta Pedagogická fakulta
Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na středních školách a na vyšších odborných školách.

Cíl studia

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Kurz zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Při řešení jsou využívány internetové kalkulačky.

Anotace

Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace): 
 • Peníze. [1,5 hod.]

  Placení v tuzemské i zahraniční měně. Stanovení ceny – náklad, zisk, DPH. Inflace – podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.

 • Finanční produkty – investování volných finančních prostředků. [3 hod.]

  Spoření – spořicí účty, stavební spoření. Penzijní připojištění. Termínované vklady. Cenné papíry – dluhopisy, akcie, deponované směnky. Investování do podílových fondů.

 • Finanční produkty – finanční závazky. [2 hod.]

  Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr. Americká hypotéka.

 • Pojištění osob a majetku [1,5 hod.]

  Životní pojištění (rizikové, kapitálové, investiční, důchodové). Úrazové pojištění. Cestovní pojištění. Pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti. 

Struktura studia

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10  vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání
a výchovy.

Forma a metody

Prezenční - seminář.

Odborný garant doc. RNDr. Vladimíra Petrášková Ph.D.
Organizační garant Renata Jandová czv@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 24.11.2017
Termín ukončení výuky 24.11.2017
Místo a čas výuky učebna J327, 24.11.2017 9:30 do 15:30 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 18
Termín pro podání přihlášky 31.10.2017
Termín pro zaplacení vložného 31.10.2017
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 000 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po přihlášení obdržíte na e-malovou adresu pokyny k platbě. V případě, že za Vás poplatek hradí zaměstnavatel, je nutné do poznámky v přihlášce uvést jeho přesnou fakturační adresu, IČO a DIČ. Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.
Způsob ukončení studia Účast na kurzu. Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.